Regulamin

 

I Wstęp1. Galeria Bukowski Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: 31-028 Kraków, ul. Św. Krzyża 1/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000159921, REGON 356704484, NIP 6762236371, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem internetowym: www.galeriabukowski.pl („Sklep”). Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Galeria Bukowski Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: 31-028 Kraków, ul. Św. Krzyża 1/6

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów „Towary” lub „Towar”).

3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.

4. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.II Zasady korzystania ze Sklepu i zawierania umowy sprzedaży Towarów1. Galeria Bukowski Sp. z o.o. umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („Klient”), a Galeria Bukowski Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

4. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Galeria Bukowski Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Galeria Bukowski Sp. z o.o. podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

6. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:

a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

c) Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;

d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;

e) Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.III Zawarcie umowy sprzedaży1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:

a) na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,

b) pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: sklep@galeriabukowski.pl

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji – jako gość).

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w zakresie ich ilości, rodzaju, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.

6. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Transakcja z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy.

7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Galeria Bukowski Sp. z o.o. co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz niniejszym Regulaminem.

8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia. Wiadomość ta stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie płatności”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Galeria Bukowski Sp. z o.o. umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.

11. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 9 powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem drogą e-mail’ową.

12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: (i) dane teleadresowe Klienta są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, (ii) zamówiony towar jest niedostępny lub (iii) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.IV Dostawa i odbiór Towarów1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Zamówione towary zostaną wysłane lub przygotowane do odbioru osobistego w ciągu 1-3 dni roboczych po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki).

2. Przewidywany czas dostawy do Klienta to 1-3 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

3. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem kuriera InPost sp. z o.o.. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia i wynoszą:

od 0 do 1 kg – 16 zł
od 1 do 2 kg – 18 zł
od 2 do 5 kg – 21 zł
od 5 do 10 kg – 28 zł

Sklep umożliwia także odbiór osobisty Towarów w sklepie stacjonarnym Galeria Bukowski (ul. Sienna 1, Kraków).

4. Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient.

5. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

6. Dostawa towarów do sklepu stacjonarnego Galeria Bukowski odbywa się na następujących zasadach:

a) koszty dostawy Towarów do sklepu stacjonarnego ponosi Sklep,

b) dostawa Towarów do sklepu nastąpi w terminie 1-4 dni roboczych po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży,

c) Klient otrzyma e-mail’a z informacją o możliwości odbioru zamówionych towarów ze sklepu stacjonarnego.

 

V Ceny i metody płatności1. Informacja o cenie zakupu towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów.

2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

3. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy przelewem bankowym przed dostawą na konto:

Bank PEKAO S.A.
60 1240 4650 1111 0000 5155 2257
Galeria Bukowski Sp. z o.o.
ul. Św. Krzyża 1/6
31-028 Kraków

 

4. Galeria Bukowski Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.


5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

VI. Reklamacje Towarów1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Galeria Bukowski Sp. z o.o. odpowiada za wady fizyczne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Galeria Bukowski Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

4. Reklamacje można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie, paczką pocztową lub inną formą przesyłki, na adres: Galeria Bukowski, ul. Sienna 1, 31-028 Kraków, z dopiskiem: „Reklamacja - sklep internetowy”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

5. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:

a) złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo

b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji. 

 

VII Zwroty Towarów – odstąpienie od umowy sprzedaży1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: Galeria Bukowski, ul. Sienna 1, 31-028 Kraków, z dopiskiem: „Odstąpienie od umowy - sklep internetowy” lub na adres e-mail: sklep@galeriabukowski.pl.

4.Jeżeli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, Sklep prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

5. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: Galeria Bukowski, ul. Sienna 1, 31-028 Kraków, z dopiskiem: „Odstąpienie od umowy - sklep internetowy”, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom otrzymane płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

9. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VIII Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczna1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

a) Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,

b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,

c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów

2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.

3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:

a) Dostęp do sieci Internet,

b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),

c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.

4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail: sklep@galeriabukowski.pl. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

5. Galeria Bukowski Sp. z o.o. informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

 

IX Zapisy końcowe1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Galeria Bukowski Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

3. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

6. Galeria Bukowski Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.

7. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl